BỘ MÔN BẤT ĐỘNG SẢN

BỘ MÔN BẤT ĐỘNG SẢN
Ngày đăng: 07/04/2020 00:00:00:AM | 36
 Mục lục bài viết

  TS.  Nguyễn Hữu Cường

  Chức vụ: Trưởng bộ môn

  Chuyên môn: Quản lý đất đai

  Email: nhcuong@hcmunre.edu.vn

  Lý lịch khoa học: (Download file)

  TS.  Trần Hồng Quang

  Giảng viên

  Chuyên môn: Kinh tế

  Email: thquang@hcmunre.edu.vn

  Lý lịch khoa học: (Download file)

  TS. Võ Quốc khánh

  Giảng viên

  Chuyên môn: 

  Email: 

  Lý lịch khoa học: (Download file)

  ThS.  Nguyễn Ngọc Mỹ Tiên

  Giảng viên

  Chuyên môn: Kinh tế

  Email: nnmtien@hcmunre.edu.vn

  Lý lịch khoa học: (Download file)

  TS. Huỳnh Văn Hồng

  Giảng viên

  Chuyên môn: Quản trị kinh doanh

  Email: hvhong@hcmunre.edu.vn

  Lý lịch khoa học: (Download file)

  ThS. Trần Tấn Tài

  Giảng viên

  Chuyên môn: Quản trị kinh doanh

  Email: tttai@hcmunre.edu.vn

  Lý lịch khoa học: (Download file)

  ThS. Phạm Thị Nguyên

  Giảng viên

  Chuyên môn: Quản lý đất đai

  Email: ptnguyen@hcmunre.edu.vn

  Lý lịch khoa học: (Download file)

  ThS. NSC. Bạch Văn Lượng

  Giảng viên

  Chuyên môn: Quản trị kinh doanh

  Email: bvluong@hcmunre.edu.vn

  Lý lịch khoa học: (Download file)

  hS. Phạm Văn Cực

  Giảng viên

  Chuyên môn: Quản lý đất đai

  Email: pvcuc@hcmunre.edu.vn

  Lý lịch khoa học: (Download file)