Tổ Chức Khoa

Tổ Chức Khoa
Ngày đăng: 23/01/2024 03:03:00:AM | 46
 Mục lục bài viết

    Khoa Địa chất và Khoáng sản có 2 Bộ môn và 1 Phòng thí nghiệm. Đội ngũ bao gồm 14 giảng viên và 01 giáo vụ khoa, trong đó có 1 PGS.TS; 5 NCS trong đó 2 NCS ở Hàn Quốc.

    Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa là Phòng thí nghiệm địa chất bao gồm 3 bộ phận: Địa chất cơ sở, Địa kỹ thuật và Địa chất môi trường. Giảng viên của Khoa kiêm nhiệm phụ trách phòng.