Tầm nhìn và sứ mệnh

Tầm nhìn và sứ mệnh
Ngày đăng: 21/04/2015 00:00:00:AM | 47
 Mục lục bài viết

  Tầm nhìn và sứ mệnh

  Sứ mệnh

  Đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực kinh tế Tài nguyên thiên nhiên, kinh doanh và quản lý nhằm phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội.

  Tầm nhìn

  Vào năm 2020, Khoa sẽ trở thành một cơ sở đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao khoa học – công nghệ, hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý có uy tín cao, nhiều mặt ngang tầm với các Khoa đào tạo cùng chuyên ngành tại các trường đại học tiên tiến trong nước.

  Giá trị cốt lõi

  Nâng cao chất lượng, Phát triển tài năng, khẳng định vị thế