Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức
Ngày đăng: 24/01/2024 22:54:30:PM | 75
 Mục lục bài viết

  Về mặt chuyên môn, hiện nay Khoa Môi trường bao gồm bốn bộ mônmột phòng thí nghiệmmột xưởng thực hành và bộ phận giáo vụ:
  - Bộ môn Kỹ thuật Môi trường.
  - Bộ môn Quản lý Tài nguyên và Môi trường.
  - Bộ môn Cấp thoát nước.
  - Bộ môn Quá trình Thiết bị và Điều khiển.
  - Phòng thí nghiệm Môi trường.
  - Xưởng thực hành Cấp thoát nước.
  - Bộ phận Giáo vụ Khoa Môi trường.

  Về mặt đoàn thể, hiện nay Khoa Môi trường có bốn tổ chức chính:
  - Chi bộ Khoa Môi trường.
  - Công đoàn Khoa Môi trường.
  - Đoàn thanh niên Khoa Môi trường.
  - Hội sinh viên Khoa Môi trường.

  Sơ đồ tổ chức Khoa Môi trường được thể hiện trong hình bên dưới: