Sứ mệnh - Mục tiêu - Triết lý giáo dục

Sứ mệnh - Mục tiêu - Triết lý giáo dục
Ngày đăng: 05/04/2024 10:58:00:AM | 26
 Mục lục bài viết

  Sứ mệnh - Mục tiêu - Triết lý giáo dục của Khoa Tài nguyên nước

  1. Sứ mệnh

  Phát triển Khoa Tài nguyên nước trở thành một đơn vị đào tạo nhân lực và nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực tài nguyên nước, mang tính đặc thù về ngành nghề liên quan đến các hoạt động khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên nước phục vụ mục tiêu phát triển bền vững.

  2. Mục tiêu chung

  - Mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực lĩnh vực tài nguyên nước trình độ đại học và hướng đến đào tạo sau đại học.

  - Tăng cường năng lực nghiên cứu để có khả năng phát triển và chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ trong lĩnh vực quản lý tài nguyên nước.

  3. Mục tiêu cụ thể

  - Về đào tạo: Nâng cao chất lượng chương trình đào tạo ngành Quản lý tổng hợp tài nguyên nước đạt mức cao theo các tiêu chuẩn kiểm định quốc gia; Hướng đến mở thêm chương trình đào tạo ngành quản lý tài nguyên nước trình độ thạc sỹ.

  - Về nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ: Nâng cao và phát triển số lượng và chất lượng các công bố khoa học, đề tài nghiên cứu khoa học của Khoa,… Chủ động tìm kiếm các nguồn đề tài khác ngoài nguồn đề tài được cấp từ Bộ TN&MT như các đề tài cấp tỉnh/thành phố, đề tài nghiên cứu do quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, đặc biệt chú trọng các khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, Đông Nam Bộ và Nam Trung Bộ và các nguồn tài trợ /hợp tác quốc tế.

  - Về hợp tác quốc tế: Tăng cường trao đổi học thuật, hợp tác trong nghiên cứu và đào tạo với các trường đại học có trình độ phát triển cao trong lĩnh vực quản lý tài nguyên nước tại các nước trên thế giới.

  - Về cơ cấu tổ chức và nguồn nhân lực: Hoàn thiện cơ cấu  tổ chức Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa là đơn vị cơ sở quản lý về mặt chuyên môn hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học. Xây dựng đội ngũ cán bộ có cơ cấu hợp lý về chuyên môn, giới và tuổi. Nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiên cứu khoa học và nghiệp vụ giảng dạy.

  3. Triết Lý giáo dục

  “Giáo dục toàn diện - Hội nhập Quốc tế’’

  4. Giá trị cốt lõi

   “Chất lượng, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả