Chức năng, nhiệm vụ của Khoa Tài nguyên nước

Chức năng, nhiệm vụ của Khoa Tài nguyên nước
Ngày đăng: 06/05/2024 15:49:00:PM | 40
 Mục lục bài viết

  Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Khoa Tài nguyên nước

  I. Vị trí, chức năng

  Khoa Tài nguyên nước là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, có chức năng đào tạo chuyên ngành về lĩnh vực Tài nguyên nước cho học viên ở các trình độ cao đẳng, đại học và sau đại học; Tổ chức, triển khai thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác đào tạo thuộc lĩnh vực chuyên môn và liên quan đến Tài nguyên nước cùng các hoạt động giáo dục khác theo phân công của Hiệu trưởng.

  II. Nhiệm vụ, quyền hạn

  1. Xây dựng, trình Hiệu trưởng kế hoạch đào tạo dài hạn, 5 năm và hằng năm của Khoa trên cơ sở kế hoạch tổng thể của Trường; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

  2. Tham gia xây dựng chiến lược, chính sách, kế hoạch phát triển của Trường, của Ngành trong lĩnh vực tài nguyên nước và môi trường. Tham gia xây dựng đề xuất mở mới các ngành đào tạo cho các bậc học cao đẳng, đại học và sau đại học.

  3. Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo các môn học lý thuyết, thực hành, thí nghiệm, thực tập môn học, đồ án môn học về lĩnh vực Tài nguyên nước; tổ chức các hoạt động giáo dục đào tạo khác, thực hiện hợp tác quốc tế về đào tạo theo phân công của Trường.

  4. Tổ chức xây dựng, biên soạn và phát hành chương trình, giáo trình, tài liệu phục vụ công tác giảng dạy, học tập của Khoa, của Ngành. Xây dựng thư viện bài giảng, thiết bị giảng dạy nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng đào tạo.

  5. Đánh giá chất lượng đào tạo; xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên, chương trình đào tạo và cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa; tăng cường các điều kiện bảo đảm và nâng cao chất lượng đào tạo.

  6. Nghiên cứu khoa học, thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nhệ; thực hiện dịch vụ khoa học và công nghệ theo quy định của Trường.

  7. Tham gia xây dựng kế hoạch, phối hợp thực hiện công tác tuyển sinh, công tác tốt nghiệp cho các bậc học. Tham gia các chương trình, kế hoạch, biện pháp giáo dục và quản lý sinh viên thuộc khoa theo phân công của Hiệu trưởng.

  8. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho viên chức, giảng viên và người học trong Khoa; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc Khoa.

  9. Quản lý tổ chức viên chức, giảng viên và người lao động thuộc Khoa theo phân công của Hiệu trưởng. Quản lý trang thiết bị, tài sản thuộc phạm vị của Khoa theo phân công của Hiệu trưởng.

  10. Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ, xây dựng nếp sống văn hóa và môi trường sư phạm.

  11. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

  12. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Hiệu trưởng giao.