Năm 2022

Năm 2022
Ngày đăng: 12/08/2022 00:00:00:AM | 89
 Mục lục bài viết

    CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN NĂM 2022

    CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN

    (Ban hành kèm theo Quyết định số: 1031/QĐ-TĐHTPHCM ngày 17 tháng 10 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh)

    Bài viết liên quan
    Bài viết nổi bật