Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức
Ngày đăng: 28/01/2024 22:12:00:PM | 34
 Mục lục bài viết

  BAN CHỦ NHIỆM KHOA

  Trưởng khoa:

                                     TS. Dương Thị Thúy Nga

  Phó trưởng khoa: 

                                     Từ Thanh Trí

            

  TRỢ LÝ GIÁO VỤ KHOA

                                       CN. Châu Phương Toàn

                                       

  ĐOÀN THỂ

                                      Chủ tịch tịch công đoàn: Từ Thanh Trí

                                      Bí thư liên chi đoàn: Nguyễn Ngọc Nga

  BỘ MÔN TIN HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

  1. TS. Dương Thị Thúy Nga - Trưởng bộ môn

  2. PGS.TS. Vũ Xuân Cường

  3. ThS. Hà Thanh Vân

  4. ThS. Phạm Minh Khan

  5. HVCH. Nguyễn Duy Tuấn

  6. ThS. Lê Tuấn Thu

  7. ThS. Phạm Trọng Huynh

  BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

  1. ThS. Đặng Đức Trung - Phó trưởng Bộ môn

  2. ThS. Vũ Khánh Tường Vân

  3. ThS. Từ Thanh Trí

  4. ThS. Trần Thị Hồng Tường

  5. ThS. Ngô Tân Khai

  6. ThS. Cao Hữu Thanh Vũ

  7. ThS. Trần Văn Định

  8. ThS. Trần Nhật Minh

  9. HVCH. Nguyễn Phan Chí Thành

  BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

  1. TS. Báo Văn Tuy

  2. ThS. Nguyễn Thị Thảo Nguyên

  3. ThS. Đoàn Thị Tố Uyên

  4. HVCH. Lê Huỳnh Tuyết Trinh

  5. ThS. Đinh Thị Hồng Loan

  6. ThS. Nguyễn Thanh Truyền

   

  Bài viết liên quan
  Bài viết nổi bật