Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức
Ngày đăng: 28/01/2024 22:12:00:PM | 11
 Mục lục bài viết

  BAN CHỦ NHIỆM KHOA

  Trưởng khoa:

                                     TS. Dương Thị Thúy Nga

  Phó trưởng khoa: 

                                     ThS. Từ Thanh Trí

            

  TRỢ LÝ GIÁO VỤ KHOA

                                       CN. Nguyễn Phạm Thanh Vân

                                       CN. Lê Hoài Yên

  ĐOÀN THỂ

                                      Chủ tịch tịch công đoàn: ThS. Từ Thanh Trí

                                      Bí thư liên chi đoàn: ThS. Đoàn Thị Tố Uyên

  BỘ MÔN TIN HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

  1. TS. Dương Thị Thúy Nga - Trưởng bộ môn

  2. PGS.TS. Vũ Xuân Cường

  3. ThS. Hà Thanh Vân

  4. ThS. Phạm Thị Thanh Mai

  5. TS. Hoàng Anh

  6. ThS. Nguyễn Văn Kiên

  7. HVCH. Phạm Minh Khan

  BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

  1. ThS. Đặng Đức Trung - Phó trưởng Bộ môn (phụ trách)

  2. ThS. Vũ Khánh Tường Vân

  3. ThS. Từ Thanh Trí

  4. TS. Phùng Minh Đức

  5. ThS. Trần Thị Hồng Tường

  6. ThS. Ngô Tân Khai

  7. ThS. Cao Hữu Thanh Vũ

  8. ThS. Trần Văn Định

  BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

  1. ThS. Nguyễn Thị Tường Vi - Phó Trưởng Bộ môn

  2. TS. Báo Văn Tuy

  3. ThS. Cao Duy Trường

  4. ThS. Nguyễn Thị Thảo Nguyên

  5. ThS. Đoàn Thị Tố Uyên

  6. ThS. NCS. Hoàng Thị Kiều Anh (NCS Belarus)

  7. ThS. Trần Thị Mỹ Lệ

  Bài viết liên quan
  Bài viết nổi bật