TS. Nguyễn Văn Khánh - Trưởng Bộ môn Công nghệ Thông tin Địa lý