ThS. Từ Thị Cẩm Loan - Trưởng phòng Thực hành - Thí nghiệm