Thành tựu của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. HCM