Sinh viên

Sinh viên
Ngày đăng: 29/01/2024 02:23:55:AM | 4384
 Mục lục bài viết

  Thông báo đăng ký thực hiện đề tài KHCN sinh viên năm 2021

  Căn cứ Nghị định 99/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 10 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc Đầu tư tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học;

  Căn cứ Quyết định số 88/QĐ-TĐHTPHCM ngày 18 tháng 02 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và phương án chi trả tiền lương năm 2020;

  Nay, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh gửi Thông báo về kế hoach thực hiện đề tài NCKH cấp sinh viên năm 2021 và Quyết định số 156/QĐ-TĐHTPHCM quy định Về  hoạt động NCKH của sinh viên Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh và kèm theo biểu mẫu.

  Đề nghị các Trưởng đơn vị triển khai thực hiện theo đúng thời gian trong quy định và  thông báo trên.

  Bài viết liên quan
  Bài viết nổi bật