NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
Ngày đăng: 08/05/2020 00:00:00:AM | 25
 Mục lục bài viết

  NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

  (The Branch of Land administration)

   

  1. Mục tiêu đào tạo

  Đào tạo nguồn nhân lực quản lý đất đai các trình độ cao đẳng và đại học có khả năng thực hiện các nhiệm vụ quản lý đất đai từ trung ương đến địa phương theo các mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia.

  Ngành Quản lý đất đai có các chuyên ngành được xây dựng theo các yêu cầu nhiệm vụ quản lý đất đai cụ thể như sau:

  - Chuyên ngành Quy hoạch đất đai (The Speciality of Land planning): thực hiện các nhiệm vụ điều tra, đánh giá và phân phối sử dụng hợp lý tài nguyên đất đai cho các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

  - Chuyên ngành Địa chính (The Speciality of Land cadastre): thực hiện các nhiệm vụ đăng ký - thống kê đất đai, giao - thu hồi và bồi thường đất đai, quản lý hệ thống văn bản hồ sơ địa chính.

  - Chuyên ngành Hệ thống thông tin địa chính (The Speciality of Land cadastral information system): thực hiện nhiệm vụ xây dựng và quản trị hệ thống thông tin đất đai phục vụ cho các mục tiêu quản lý đất đai.

  - Chuyên ngành Quản lý bất động sản (The Speciality of Real estate management): thực hiện nhiệm vụ quản lý đất đai và công trình kiến trúc trong thị trường bất động sản.

  Sinh viên tốt nghiệp được trang bị đầy đủ kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu công việc, có khả năng giải quyết độc lập các vấn đề về kỹ thuật, công nghệ, kinh tế, pháp lý và tổ chức trong việc thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai.

  2. Cơ hội nghề nghiệp

  Cử nhân Quản lý đất đai có cơ hội làm việc trong hệ thống tổ chức quản lý nhà nước về đất đai từ trung ương đến địa phương, các trường đào tạo và viện nghiên cứu quản lý đất đai, các công ty kinh doanh trong các lĩnh vực liên quan:

  - Tổng cục Quản lý đất đai - Bộ Tài nguyên và Môi trường.

  - Chi cục Quản lý đất đai, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, Trung tâm Công nghệ thông tin, Trung tâm Kỹ thuật địa chính – Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp tỉnh.

  - Bộ phận Quản lý đất đai, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất – Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện.

  - Địa chính xã phường.

  - Trường đại học, cao đẳng và trung cấp có ngành đào tạo liên quan.

  - Viện nghiên cứu quản lý đất đai.

  - Các công ty kinh doanh trong các lĩnh vực đo đạc - địa chính, định giá đất và bất động sản, đầu tư phát triển và quản lý bất động sản.

  3. Kế hoạch chỉ tiêu đào tạo

  - Trình độ cao đẳng: ngành Quản lý đất đai, chỉ tiêu dự kiến 200 sinh viên.

  - Trình độ đại học: ngành Quản lý đất đai, chỉ tiêu dự kiến 200 sinh viên, phân theo 4 chuyên ngành: Quy hoạch đất đai, Địa chính, Hệ thống thông tin địa chính và Quản lý bất động sản. 

  - Liên thông trung cấp - cao đẳng: ngành Quản lý đất đai, chỉ tiêu dự kiến 200 sinh viên.

  - Liên thông cao đẳng - đại học: ngành Quản lý đất đai, chỉ tiêu dự kiến 200 sinh viên.

   

  page counter: :5474| Post date : 12-05-2012 | Modify:28-04-2013
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Ngành Quản lý đất đai