CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO “KHOA HỌC KẾT NỐI DOANH NGHIỆP 4.0”