THƯ NGỎ VỀ VIỆC THU THẬP Ý KIẾN PHẢN HỒI VÀ ĐÓNG GÓP TỪ DOANH NGHIỆP TỔ CHỨC NĂM 2020