THÔNG BÁO XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2018 CĂN CỨ VÀO KẾT QUẢ HỌC TẬP Ở BẬC HỌC THPT