THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH TUYỂN SINH HỆ CAO HỌC CHÍNH QUY KHÓA 03 ĐỢT 1 NĂM 2020