Thông báo về việc Chiêu sinh các lớp bồi dưỡng kiến thức về hoạt động đo đạc bản đồ.

Thông báo về việc Chiêu sinh các lớp bồi dưỡng kiến thức về hoạt động đo đạc bản đồ.
Ngày đăng: 25/03/2024 03:41:00:AM | 151
 Mục lục bài viết

  BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  Số:             /TĐHTPHCM

  V/v chiêu sinh các lớp bồi dưỡng kiến thức về hoạt động đo đạc bản đồ.

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          TP. Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 2024  

                                                                       Kính gửi:

  - Các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;

  - Sở Tài nguyên và Môi trường các Tỉnh, Thành phố;

  - Các đơn vị, tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.

  Căn cNghđnh s27/2019/-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 ca Chính phQuy đnh chi tiết mt s điu ca Lut Đo đc và Bn đ;

  Căn cứ Quyết định số 3479/QĐ-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.Hồ Chí Minh;

  Căn cQuyết định s2317/QĐ-BTNMT ngày 06 tháng 9 năm 2019 ca Btrưng BTài nguyên và Môi trưng vvic ban hành Chương trình bi dưng kiến thc vhot đng đo đc và bn đ; Ngân hàng u hi phục vsát hch xét cp chng chhành nghđo đc và bn đ;

  Căn cứ Công văn số 2048/BTNMT-TCCB ngày 14 tháng 4 năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức bằng hình thức từ xa;

  Căn cứ kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2024.

  Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Hội Trắc địa bản đồ TP. Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch tổ chc bi dưng kiến thc vhot đng đo đạc và bản đ, cthnhư sau:

  Xem toàn văn thông báo tại đây

  1. Đi vi chương trình bi dưng phục vụ t hch xét cp chứng chỉ hành nghề hng I:

  • Thời gian khai giảng dự kiến: ngày 13 tháng 04 năm 2024.
  • Thời gian học: Khoảng 03 tuần (ba tuần), vào buổi tối các ngày trong tuần, ngày Thứ 7 và Chủ Nhật hàng tuần.
  • Nội dung bồi dưỡng: Theo chương trình Bồi dưỡng kiến thc vhot động đo đc và bn đ do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.
  • Hình thức học: Theo phương thức trực tiếp/trực tuyến.

  2. Đi vi chương trình bi dưng phục vụ t hch xét cp chứng chỉ hành nghề hng II:

  • Thời gian khai giảng dự kiến: ngày 13 tháng 04 năm 2024.
  • Thời gian học: Khoảng 2,5 tuần (2 tuần rưỡi), vào buổi tối các ngày trong tuần, ngày Thứ 7 và Chủ Nhật hàng tuần.
  • Nội dung bồi dưỡng: Theo chương trình Bồi dưỡng kiến thc vhot động đo đc và bn đ do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.
  • Hình thức học: Theo phương thức trực tiếp/trực tuyến.

  3. Hc phí:

  • Hc phí dự kiến: 2.000.000 đồng/Hc viên/Khóa hc.

  4. Đăngvà nộp hồ sơ:

  • Thời gian từ ngày 19/03/2024 đến 17h00 ngày 12/04/2024.
  • Đăng ký trực tuyến tại đường link: https://forms.gle/YEbdpqCac1Vq6nvJ7
  • Nộp hồ sơ: sau khi đăng ký khóa học trực tuyến, học viên nộp hồ sơ về Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh theo địa chỉ: Phòng B.216, 236B Lê Văn Sỹ, Phường 01, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
  • Hồ sơ gồm có: Phiếu học viên (theo mẫu) và 01 ảnh cỡ 4x6 (phông nền ảnh màu trắng, phía sau ảnh ghi rõ họ tên và ngày tháng năm sinh).

  5. Thông tin liên hệ:

  Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh: Cô Trần Kim Trúc, số điện thoại di động: 0867 079 910; số điện thoại cơ quan:  0283 991 0248.

   

  Nơi nhận:

  - Vụ TCCB Bộ TN&MT (để b/c);

  - Đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT;

  - Chủ tịch HĐT (để b/c);

  - Hiệu trưởng (để b/c);

  - Sở TN&MT các tỉnh, TP;

  - Hội Trắc địa bản đồ TP.HCM

  - Đơn vị, tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp;

  - Lưu VT, TTGDTX.

  KT. HIỆU TRƯỞNG

  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

   

  (Đã kỹ)

   

   

  Lê Hoàng Nghiêm

   

  Bài viết liên quan