THÔNG BÁO VỀ HỘI THẢO QUỐC TẾ IFGTM LẦN THỨ 14 NĂM 2024