THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ PHƯƠNG THỨC THU TIỀN HỌC GHÉP - HỌC KỲ II NĂM 2023 -2024