Thông báo số 732 khai giảng các lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức các chuyên ngành tài nguyên và môi trường

Thông báo số 732 khai giảng các lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức các chuyên ngành tài nguyên và môi trường
Ngày đăng: 08/08/2023 10:23:15:AM | 84
 Mục lục bài viết

  Trường Đại hc Tài nguyên và Môi trường TP. H Chí Minh thông báo khai ging các lp Bi dưỡng theo tiêu chun chc danh ngh nghip viên chc các chuyên ngành tài nguyên và môi trường, c th như sau:

  1. Các chuyên ngành

  Khóa Bi dưỡng theo tiêu chun chc danh ngh nghip viên chc các ngành tài nguyên và môi trường (Thay thế Chương trình bi dưỡng tiêu chun chc danh ngh nghip viên chc tài nguyên và môi trường hng II và hng III theo QĐ s 1557/QĐ-BTNMT), gm 6 chuyên ngành sau:

  a. Chuyên ngành địa chính;

  b. Chuyên ngành đo đạc bn đồ;

  c. Chuyên ngành quan trc TNMT;

  d. Chuyên ngành điu tra TNMT;

  e. Chuyên ngành d báo khí tượng thy văn;

  f. Chuyên ngành kim soát khí tượng thy văn.

  - Thi gian khai ging d kiến: ngày 19 tháng 08 năm 2023.

  - Thi gian hc: vào bui ti các ngày trong tun, c ngày Th 7 và Ch Nht hàng tun.

  – Ni dung bi dưỡng: Theo chương trình Bi dưỡng tiêu chun chc danh ngh nghip viên chc các chuyên ngành tài nguyên và môi trường do B Tài nguyên và Môi trường ban hành (QĐ s 1557/QĐ-BTNMT ngày 15/7/2022).

  - Hình thc hc: theo phương thc Trc tiếp/trc tuyến.

  - Hc phí d kiến: 3.500.000 đ/Hc viên/ Khóa hc.

  2. Đăng ký và nộp hồ sơ

  - Đăng ký trc tuyến ti đường link: https://docs.google.com/.../1FAIpQLSf4QLbdFTJmAc.../viewform

  - Thi gian đăng ký: t ngày 26/07/2023 đến hết ngày 18/08/2023

  – Np h sơ: sau khi đăng ký khóa hc trc tuyến, hc viên np h sơ v Trung tâm Giáo dc thường xuyên - Trường Đại hc Tài nguyên và Môi trường Thành ph H Chí Minh theo địa ch: Phòng B216, 236B Lê Văn S, Phường 01, Qun Tân Bình, TP. H Chí Minh (t ngày 26/07/2023 đến hết ngày 18/08/2023)

  3. Thông tin liên h

  Trung tâm Giáo dc thường xuyên - Trường Đại hc Tài nguyên và Môi trường Thành ph H Chí Minh: Cô Đoàn Th Thanh Nguyt , s đin thoi di động: 0933 388 127; s đin thoi cơ quan: 0283 991 0248.