THÔNG BÁO SỐ 253 CỦA NHÀ TRƯỜNG VỀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TRỰC TUYẾN DỊCH COVID-19