Thông báo chiêu sinh các lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương; chuyên viên chính và tương đương; lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương

Thông báo chiêu sinh các lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương; chuyên viên chính và tương đương; lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương
Ngày đăng: 03/06/2024 02:30:23:AM | 472
 Mục lục bài viết

  BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC

  TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  Số: ……../TĐHTPHCM

  V/v chiêu sinh các lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương; chuyên viên chính và tương đương; lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương.

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  TP. Hồ Chí Minh, ngày     tháng 6 năm 2024

   

  Kính gửi:

  - Các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;

  - Sở Tài nguyên và Môi trường các Tỉnh, Thành phố;

  - Các cơ quan, đơn vị, tổ chức quản lý nhà nước.

   

  Căn cứ Quyết định số 3479/QĐ-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh;

  Căn cứ Công văn số 2048/BTNMT-TCCB ngày 14 tháng 4 năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức bằng hình thức từ xa;

  Căn cứ Biên bản ghi nhớ số 50/GN-PHHCM-ĐHTNMT ngày 09 tháng 5 năm 2024 giữa Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh và Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh về việc phối hợp công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và dịch vụ công;

  Căn cứ kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2024.

  Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch tổ chức các khóa bồi dưỡng, cụ thể sau:       

  I. Thông tin khóa học

       1. Thời gian khai giảng dự kiến: Trong tháng 6 năm 2024.

       2. Thời gian học: Ngoài giờ hành chính.

        3. Hình thức học: theo phương thức trực tuyến.

        4. Học phí dự kiến

  STT

  Loại hình bồi dưỡng

  Học phí

  1

  Lớp bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương

  2.500.000/học viên/khóa học

  2

  Lớp bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương

  2.800.000/học viên/khóa học

  3

  Lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương

  2.400.000/học viên/khóa học

  5. Chứng chỉ

  Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ được cấp chứng chỉ theo qui định.

  6. Đăng ký và nộp hồ sơ:

  Thời gian đăng ký: Bắt đầu từ ngày 03/06/2024;

  Đăng ký trực tuyến tại đường link: https://forms.gle/1cJoKkD875fAkv9FA

  Nộp hồ sơ:

  - 2 ảnh 3x4 (ảnh thẻ phông nền màu trắng);

  - Lưu ý:

  + Đối với lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng: Học viên nộp bản sao công chứng quyết định bổ nhiệm hoặc quy hoạch lãnh đạo, quản lý cấp phòng hoặc tương đương;

  + Đối với lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính: Học viên nộp bản sao công chứng chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên hoặc quyết định bổ nhiệm ngạch chuyên viên trước ngày 30/6/2022;

  II. Loại hình lớp, đối tượng chiêu sinh

  1. Lớp bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương

  - Công chức ngạch chuyên viên và tương đương, viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng III làm việc ở các bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, kế hoạch, tài chính và các vị trí việc làm khác không giữ chức danh nghề nghiệp và không hoạt động nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập chưa có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên;

  - Công chức ngạch cán sự và tương đương, viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV làm việc ở các bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, kế hoạch, tài chính và các vị trí việc làm khác không giữ chức danh nghề nghiệp và không hoạt động nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập chưa có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên;

  - Người thực hiện chế độ tập sự công chức loại C, người thực hiện chế độ tập sự viên chức hạng III làm việc ở các bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, kế hoạch, tài chính và các vị trí việc làm khác không giữ chức danh nghề nghiệp và không hoạt động nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập chưa có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên;

  - Các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.

  2. Lớp Bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương

  - Công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương, viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng II làm việc ở các bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, kế hoạch, tài chính và các vị trí việc làm khác không giữ chức danh nghề nghiệp và không hoạt động nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập chưa có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính;

  - Công chức ngạch chuyên viên và tương đương, viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng III làm việc ở các bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, kế hoạch, tài chính và các vị trí việc làm khác không giữ chức danh nghề nghiệp và không hoạt động nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập chưa có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính;

  - Cán bộ, công chức, viên chức đã được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên hoặc tương đương trước ngày 30/6/2022;

  - Các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.

  3. Lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương

  • Công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương;
  • Công chức, viên chức được quy hoạch chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương;

  - Các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.

  III. Thông tin liên hệ

  Trung tâm giáo dục thường xuyên – Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh: Cô Trần Kim Trúc, số điện thoại di động 0867 079 910; số điện thoại cơ quan: 0283 991 0248.

   

   

  Nơi nhận:

  - Vụ TCCB Bộ TN&MT (để b/c);

  - Đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT;

  - Chủ tịch HĐT (để b/c);

  - Sở TN&MT các tỉnh, TP;

  - Cơ quan, đơn vị, tổ chức;

  - Lưu: VT, TTGDTX.

                 KT. HIỆU TRƯỞNG

                  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

      (Đã ký)

            Lê Hoàng Nghiêm

  File đính kèm

  Bài viết nổi bật