Quyết định giao quản lý các Phòng thực hành, Thí nghiệm