Phòng Đào tạo - Giới thiệu

Phòng Đào tạo - Giới thiệu
Ngày đăng: 13/01/2015 08:36:00:AM | 36
 Mục lục bài viết

  I. Chức năng

  Phòng Đào tạo có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong việc tổ chức quản lý và phát triển công tác đào tạo hệ chính quy.

  II. Nhiệm vụ

  1. Nghiên cứu đề xuất phương hướng phát triển của trường về mục tiêu đào tạo, các hệ đào tạo, cơ cấu ngành nghề, quy mô và phương thức đào tạo.

  2. Hỗ trợ các khoa xây dựng chương trình đào tạo;

  3. Quản lý vận hành các chương trình đào tạo;

  4. Tổ chức điều hành các khâu giảng dạy và học tập:

  - Chịu trách nhiệm chính lập biểu đồ đào tạo hằng năm, phối hợp với các đơn vị lập kế hoạch giảng dạy từng học kỳ;

  - Lập thời khoá biểu từng học kỳ, phối hợp với các khoa tổ chức đăng ký môn học cho sinh viên và phân công giảng dạy cho giảng viên;

  - Lập danh sách giảng viên tham gia giảng dạy môn học từng học kỳ;

  - Phát hành bảng ghi điểm, phối hợp với các đơn vị trong trường tổ chức và điều hành các đợt kiểm tra, thi, đánh giá tập trung;

  - Tổ chức quản lý các bảng điểm gốc kết quả học tập của HSSV;

  - Lập báo cáo tổng kết công tác đào tạo học kỳ, năm học.

  5. Làm thủ tục cấp, quản lý phôi bằng, phát bằng tốt nghiệp và lưu trữ hồ sơ cấp bằng tốt nghiệp cho tất cả các loại hình đào tạo của trường.

  6. Thực hiện công tác tuyển sinh hàng năm.

  7. Đề xuất những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung trong Quy chế học vụ, Quy chế giảng dạy.

  8. Tập hợp, thống kê, xử lý và lưu trữ thông tin về học vụ. Chuẩn bị nội dung cho các kỳ họp Hội đồng đào tạo.

  9. Kiểm tra, ký xác nhận khối lượng giảng dạy lý thuyết, thực hành thí nghiệm của giảng viên các Khoa.

  10. Phối hợp với phòng Công tác Học sinh Sinh viên để xét học bổng khuyến khích cho HSSV.

  11. Quản lý việc sử dụng phòng học, cung cấp phòng phục vụ cho việc dạy và học cũng như cho những nhu cầu khác.

  12. Phối hợp với các Khoa, phòng Công tác Học sinh Sinh viên chọn HSSV đi du học và trình Hiệu trưởng ra quyết định cử sinh viên đi du học (kể cả du học tự túc). Phối hợp với các Khoa, phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế, phòng Công tác Học sinh Sinh viên tổ chức tiếp nhận và phân phối học bổng cho HSSV trong trường.

   

  Bài viết liên quan
  Bài viết nổi bật