[GV] Phân công giảng dạy học kỳ I - năm học 2012-2013.

[GV] Phân công giảng dạy học kỳ I - năm học 2012-2013.
Ngày đăng: 03/02/2015 15:08:00:PM | 65
 Mục lục bài viết

  Phân công giảng dạy học kỳ I - năm học 2012-2013.

  Tổ môn:  Hóa -Lý

  STT

  Lớp

  Ngành

  Môn học/Học phần

  Tín chỉ

  Số tiết

  Giảng viên dự kiến phân công

  Ghi chú

  Lý thuyết

  Thực hành

   

  1

   

   

  05-CĐKT1,2

   

   

  Khí Tượng

   

   

  Vật Lý đại cương 2

   

   

  2

   

   

  30

   

   

   

   

   

  Nguyễn Thanh Hằng

   

   

   

   

   

  2

   

   

  05-CĐTV1,2

   

   

  Khí Tượng

   

   

  Vật Lý đại cương 2

   

   

  2

   

   

  30

   

   

   

   

   

  Nguyễn Tiến Dũng

   

   

   

   

   

  3

   

   

  05-CĐCTN1,2

   

   

  Môi Trường

   

   

  Vật Lý đại cương 2

   

   

  2

   

   

  30

   

   

   

   

   

  Nguyễn Thanh Hằng

   

   

   

   

   

  4

   

   

  05-CĐGIS 1

   

   

  CNTT

   

   

  Vật Lý đại cương 2

   

   

  2

   

   

  30

   

   

   

   

   

  Trương Thị Anh Đào

   

   

   

   

   

  5

   

   

  05-CĐTHƯD 1

   

   

  CNTT

   

   

  Vật Lý đại cương 2

   

   

  2

   

   

  30

   

   

   

   

   

  Trương Thị Anh Đào

   

   

   

   

   

  6

   

   

  04-CTN A,B

   

   

  Môi Trường

   

   

  Vật Lý đại cương 2

   

   

  2

   

   

  30

   

   

   

   

   

  Hà Anh Đông

   

   

   

   

   

  7

   

   

  04-KTTĐ A,B

   

   

  Trắc Địa

   

   

  Vật Lý đại cương 2

   

   

  2

   

   

  30

   

   

   

   

   

  Hà Anh Đông

   

   

   

   

   

  8

   

   

  04-KTTĐ C, D

   

   

  Trắc Địa

   

   

  Vật Lý đại cương 2

   

   

  2

   

   

  30

   

   

   

   

   

  Nguyễn Thị Thu Trang

   

   

   

   

   

  9

   

   

  05-CĐKTMT 1,2

   

   

  Môi Trường

   

   

  Hóa học phân tích định lượng

   

   

  2

   

   

  30

   

   

   

   

   

  Huỳnh Thiên Tài

   

   

   

   

   

  10

   

   

  05-CĐQLMT 1,2,3

   

   

  Môi Trường

   

   

  Hóa học phân tích định lượng

   

   

  2

   

   

  30

   

   

   

   

   

  Huỳnh Thiên Tài

   

   

   

   

  Tổ Môn: Toán

  STT

  Lớp

  Ngành

  Môn học/Học phần

  Tín chỉ

  Số tiết

  Giảng viên dự kiến phân công

  Ghi chú

  Lý thuyết

  Thực hành

  1

  05CĐKT1

  Khí tượng

  Toán 3

  4

  60

   

  C.HOA

   

   2

  05CĐKT2

  Khí tượng

  Toán 3

  4

  60

   

  C.HOA

   

   3

  05CĐTV1

  Thủy văn

  Toán 3

  4

  60

   

  C.THỦY

   

   4

  05CĐTV2

  Thủy văn

  Toán 3

  4

  60

   

  C.THỦY

   

   5

  05CĐKTMT1

  KT Môi trường

  Toán 3

  4

  60

   

  T.TRÚC

   

   6

  05CĐKTMT2

  KT Môi trường

  Toán 3

  4

  60

   

  T.TRÚC

   

   7

  05CĐKTMT3

  KT Môi trường

  Toán 3

  4

  60

   

  T.CÔNG

   

   8

  05CĐKTMT1

  KT Môi trường

  Xác Suất Thống Kê

  2

  30

   

  C.MAI

   

   9

  05CĐKTMT2

  KT Môi trường

  Xác Suất Thống Kê

  2

  30

   

  C.MAI

   

   10

  05CĐKTMT3

  KT Môi trường

  Xác Suất Thống Kê

  2

  30

   

  C.MAI

   

   11

  05CĐQLMT1

  QL Môi trường

  Toán 3

  4

  60

   

  T.THIÊN

   

   12

  05CĐQLMT2

  QL Môi trường

  Toán 3

  4

  60

   

  T.THIÊN

   

   13

  05CĐQLMT3

  QL Môi trường

  Toán 3

  4

  60

   

  C.THỦY

   

   14

  05CĐQLMT1

  QL Môi trường

  Xác Suất Thống Kê

  2

  30

   

  C.MAI

   

   15

  05CĐQLMT2

  QL Môi trường

  Xác Suất Thống Kê

  2

  30

   

  C.MAI

   

   16

  05CĐQLMT3

  QL Môi trường

  Xác Suất Thống Kê

  2

  30

   

  C.MAI

   

   17

  05CĐCTN1

  Cấp thoát nước

  Toán 3

  4

  60

   

  T.THIÊN

   

   18

  05CĐCTN2

  Cấp thoát nước

  Toán 3

  4

  60

   

  T.THIÊN

   

   19

  05CĐCTN1

  Cấp thoát nước

  Xác Suất Thống Kê

  2

  30

   

  C.HOA

   

   20

  05CĐCTN2

  Cấp thoát nước

  Xác Suất Thống Kê

  2

  30

   

  C.HOA

   

   21

  05CĐKTTĐ1

  KT Trắc địa

  Toán 3

  4

  60

   

  T.CÔNG

   

   22

  05CĐKTTĐ2

  KT Trắc địa

  Toán 3

  4

  60

   

  T.CÔNG

   

   23

  05CĐKTTĐ1

  KT Trắc địa

  Xác Suất Thống Kê

  2

  30

   

  C.HOA

   

   24

  05CĐKTTĐ2

  KT Trắc địa

  Xác Suất Thống Kê

  2

  30

   

  C.HOA

   

   25

  05CĐQLĐĐ1

  Quản lý đất đai

  Toán 3

  4

  60

   

  T.TRÚC

   

   26

  05CĐQLĐĐ2

  Quản lý đất đai

  Toán 3

  4

  60

   

  T.TRÚC

   

   27

  05CĐQLĐĐ3

  Quản lý đất đai

  Toán 3

  4

  60

   

  C.TRÂM

   

   28

  05CĐQLĐĐ4

  Quản lý đất đai

  Toán 3

  4

  60

   

  C.TRÂM

   

   29

  05CĐQLĐĐ1

  Quản lý đất đai

  Xác Suất Thống Kê

  2

  30

   

  C.MAI

   

   30

  05CĐQLĐĐ2

  Quản lý đất đai

  Xác Suất Thống Kê

  2

  30

   

  C.MAI

   

   31

  05CĐQLĐĐ3

  Quản lý đất đai

  Xác Suất Thống Kê

  2

  30

   

  C.MAI

   

   32

  05CĐQLĐĐ4

  Quản lý đất đai

  Xác Suất Thống Kê

  2

  30

   

  C.MAI

   

   33

  05CĐGIS1

  HTTTĐL

  Toán 3

  4

  60

   

  C.TRÂM

   

   34

  05CĐGIS1

  HTTTĐL

  Xác Suất Thống Kê

  2

  30

   

  C.MAI

   

   35

  05CĐTHUD1

  THUD

  Xác Suất Thống Kê

  2

  30

   

  C.MAI

   

   36

  05CĐKTTĐ3

  KT Trắc địa

  Toán 3

  4

  60

   

  T.HIỆP

   

   37

  05CĐKTTĐ4

  KT Trắc địa

  Toán 3

  4

  60

   

  T.HIỆP

   

   38

  05CĐKTTĐ5

  KT Trắc địa

  Toán 3

  4

  60

   

  C.HẰNG

   

   39

  05CĐKTTĐ3

  KT Trắc địa

  Xác Suất Thống Kê

  2

  30

   

  C.HẰNG

   

   40

  05CĐKTTĐ4

  KT Trắc địa

  Xác Suất Thống Kê

  2

  30

   

  C.HẰNG

   

   41

  05CĐKTTĐ5

  KT Trắc địa

  Xác Suất Thống Kê

  2

  30

   

  T.THÀNH

   

   42

  05CĐQLĐĐ4

  KT Trắc địa

  Xác Suất Thống Kê

  2

  30

   

  T.THÀNH

   

   43

  05CĐQLĐĐ5

  KT Trắc địa

  Xác Suất Thống Kê

  2

  30

   

  T.THÀNH

   

   44

  05CĐQLĐĐ6

  KT Trắc địa

  Xác Suất Thống Kê

  2

  30

   

  T.THÀNH