Giới thiệu phòng thí nghiệm Viện nghiên cứu phát triển bền vững

Giới thiệu phòng thí nghiệm Viện nghiên cứu phát triển bền vững
Ngày đăng: 13/07/2023 08:49:00:AM | 35
 Mục lục bài viết

  Căn cứ quyết định số 941/QĐ-TĐHTHCM ngày 10/11/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập phòng thí nghiệm trực thuộc Viện Nghiên cứu phát triển bền vững, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh.

  1. Mục tiêu và phạm vi áp dụng:

  • Quản lý và khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị khoa học công nghệ (KHCN) thuộc dự án tăng cường năng lực phòng thí nghiệm tại các PTN thuộc Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững (sau đây gọi tắt là PTN Viện);
  •  Phục vụ, hỗ trợ quá trình đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH) và các nhiệm vụ khác liên quan đến các lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường do Viện Trưởng quyết định tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Trường);
  • Làm cơ sở để tăng cường tính liên kết giữa các ngành, các lĩnh vực của Trường với các cơ sở nghiên cứu, đào tạo khác cũng như các doanh nghiệp và các cơ quan trong nước và ngoài nước;
  • Tạo cơ sở cho giảng viên và sinh viên tăng cường hoạt động giảng dạy, NCKH, thí nghiệm – thực hành trong các lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường.

  2. Nhiệm vụ của phòng thí nghiệm viện:

  • Phục vụ NCKH và đào tạo theo kế hoạch được giao trên cơ sở định hướng phát triển của Trường.
  • Xây dựng các tiêu chí, quy trình kỹ thuật để quản lý trang thiết bị và chất lượng hoạt động của PTN, phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam và Quốc tế.
  • Xây dựng, đăng ký, tham gia thực hiện các nhiệm vụ, đề tài, dự án NCKH, triển khai công nghệ có hiệu quả bằng các công trình KHCN công bố trên các tạp chí chuyên ngành quốc tế và quốc gia có uy tín, các kết quả nghiên cứu được cấp chứng chỉ sở hữu trí tuệ, có nhiều đóng góp cho Nhà trường.
  • Tăng cường mở rộng hợp tác với các PTN khác trong và ngoài Trường.
  • Tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế, nâng cao trình độ và tham gia các dự án, chương trình, đề tài nghiên cứu trong và ngoài nước về KHCN theo các quy định hiện hành của Nhà nước và Nhà trường.
  • Công bố, lưu giữ, bảo mật và tiến hành các thủ tục về quyền sở hữu với các kết quả nghiên cứu tại PTN Viện theo quy định của Pháp luật và của Nhà trường;
  • Tham gia hội thảo, hội nghị khoa học trong và ngoài nước về các vấn đề thuộc lĩnh vực có liên quan.
  • Thực hiện các hợp đồng NCKH, phát triển công nghệ, bồi dưỡng cán và kỹ thuật viên bộ tài nguyên - môi trường theo quyết định của Viện NCPTBV với các tổ chức, cá nhân thuộc mọi đơn vị có liên quan trong và ngoài nước.
  • Cấp các kết quả phân tích thí nghiệm tại PTN Viện theo quy định của pháp luật và theo chức năng được phân cấp.