DANH SÁCH CÁC LỚP HỌC LẠI BỊ HỦY - HỌC KỲ III NĂM 2022 -2023

DANH SÁCH CÁC LỚP HỌC LẠI BỊ HỦY - HỌC KỲ III NĂM 2022 -2023
Ngày đăng: 29/01/2024 20:22:00:PM | 80
 Mục lục bài viết

  BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC

  TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

  TP. HỒ CHÍ MINH

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

   
     

   

  Số: 7/TB-KKHĐC

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 06 năm 2023

   

                                                                     THÔNG BÁO

                      DANH SÁCH CÁC LỚP HỌC LẠI BỊ HỦY - HỌC KỲ III NĂM 2022 -2023

           

  Căn cứ danh sách sinh viên đăng ký học lại các môn học thuộc khoa KHĐC trong học kỳ III năm học 2022 - 2023,

  Khoa KHĐC thông báo HỦY các lớp sau đây do không đủ số lượng sinh viên đăng ký:

  1. Lớp Hóa ĐC 3: HL23_ĐH_Hóa ĐC 3

  STT

  MÃ SỐ SV

  HỌ VÀ

  TÊN

  LỚP

  HỌC PHÍ/ 1TC

  SỐ TIỀN
  NỘP

  1

  0950040101

  Phạm Minh

  Hào

  09_ĐH_QĐ3

  572.000

  1.144.000

  2

  0950040263

  Vũ Đức

  Lộc

  09_ĐH_QH2

  572.000

  1.144.000

  3

  1050120023

  Trần Dũng

  Minh

  10_ĐH_QLTN1

  458.000

  916.000

  Tổng cộng:

   

  3.204.000

       2. Lớp Hóa ĐC 4: HL23_ĐH_Hóa ĐC 4

  STT

  MÃ SỐ SV

  HỌ VÀ

  TÊN

  LỚP

  HỌC PHÍ/ 1TC

  SỐ TIỀN
  NỘP

  1

  0750040103

  Nguyễn Quang Anh

  07_ĐH_QLĐĐ2

  572.000

  1.144.000

  2

  0750020024

  Dương Trọng

  Nghĩa

  07_ĐH_QTTB

  528.000

  1.056.000

  3

  0850100002

  Đặng Bình

  Đạo

  08_ĐH_ĐMT

  482.000

  964.000

  4

  0850020044

  Phan Thanh

  Chính

  08_ĐH_KTMT2

  528.000

  1.056.000

  5

  0850020056

  Hoàng Lê Đăng

  Khoa

  08_ĐH_KTMT2

  528.000

  1.056.000

  6

  0850020066

  Lại Duy

  Thái

  08_ĐH_KTMT2

  528.000

  1.056.000

  7

  0850120090

  Nguyễn Cao

  Duy

  08_ĐH_QLTN3

  458.000

  916.000

  8

  0850160006

  Trần Hồng Ánh

  Ngọc

  08_ĐH_TTNN

  490.000

  980.000

  9

  0950120023

  Phạm Anh

  Danh

  09_ĐH_EHS

  458.000

  916.000

  10

  0950020037

  Đoàn Nguyễn Ngọc

  Sơn

  09_ĐH_MT2

  528.000

  1.056.000

  11

  0950040145

  Trần Trung

  Hậu

  09_ĐH_QĐ4

  572.000

  1.144.000

  Tổng cộng:

   

  11.344.000

       3.Lớp AV1 lớp 3: HL23_ĐH_AV2_L3

  STT

  MÃ SỐ SV

  HỌ VÀ

  TÊN

  LỚP

  HỌC PHÍ/ 1TC

  SỐ TIỀN
  NỘP

  1

  0650040108

  Huỳnh Thị Thanh

  Tuyền

  06_ĐH_QT

  572.000

  1.716.000

  2

  0950040178

  Nguyễn Tấn

   Duy

  09_ĐH_QT

  572.000

  1.716.000

  Tổng cộng:

   

  3.432.000

       4. Lớp TNVLĐC.

       5. Lớp TCC2 lớp 1: HL23_DH_TCC2_2C_L1

  STT

  MÃ SỐ SV

  HỌ VÀ

  TÊN

  LỚP

  HỌC PHÍ/ 1TC

  SỐ TIỀN
  NỘP

  1

  0650040130

  Nguyễn Vũ Vĩnh

  Lộc

  06_ĐH_QT

  572.000

  1.144.000

  2

  0750070027

  Lưu Nhật

  Khoa

  07_ĐH_HTTT

  513.000

  1.026.000

  3

  1150180001

  Vũ Bình

  An

  11_ĐH_BĐS

  597.000

  1.194.000

  4

  1150180006

  Nguyễn Thị An

  Giang

  11_ĐH_BĐS

  597.000

  1.194.000

  5

  1150080001

  Đặng Đình

  An

  11_ĐH_CNTT1

  513.000

  1.026.000

  6

  1150080092

  Nguyễn Thị Thanh

  Hiền

  11_ĐH_CNTT3

  513.000

  1.026.000

  7

  1150080133

  Bùi Đức

  Hiếu

  11_ĐH_CNTT4

  513.000

  1.026.000

  8

  1150080134

  Nguyễn Minh

  Hoàng

  11_ĐH_CNTT4

  513.000

  1.026.000

  9

  1150080137

  Bùi Ngọc

  Huy

  11_ĐH_CNTT4

  513.000

  1.026.000

  10

  1150080138

  Trần Thị Ngọc

  Huyền

  11_ĐH_CNTT4

  513.000

  1.026.000

  11

  1150080145

  Bùi Thị Mỹ

  Linh

  11_ĐH_CNTT4

  513.000

  1.026.000

  12

  1150080147

  Nguyễn Đức

  Mạnh

  11_ĐH_CNTT4

  513.000

  1.026.000

  13

  1150080152

  NguyễN ĐứC

  PháT

  11_ĐH_CNTT4

  513.000

  1.026.000

  14

  1150080156

  Nguyễn Hồ Trường

  Tam

  11_ĐH_CNTT4

  513.000

  1.026.000

  15

  1150080158

  Nguyễn Phú

  Thọ

  11_ĐH_CNTT4

  513.000

  1.026.000

  16

  1150040043

  Hồ Thị Hoàng

  Yến

  11_ĐH_QLĐĐ1

  572.000

  1.144.000

  17

  1150030059

  Ngô Anh

  Khoa

  11_ĐH_TĐ2

  468.000

  936.000

  Tổng cộng:

   

  17.924.000

  Lưu ý: SV có nhu cầu học lại vẫn đóng tiền theo thông báo của khoa KHĐC; đồng thời liên hệ Cô Ngân trong thời hạn từ ngày 05/06/2023 đến hết ngày 23/06/2023 qua sđt: 093.3144.687 hoặc mail: ntmngan@hcmunre.edu.vn để được chuyển lớp kịp thời.

  Trân trọng./.

   

   

   

                                                                           KHOA KHĐC

                                                                               ĐÃ KÝ

                                                                         LÝ CẨM HÙNG