CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NGÀNH QUẢN LÝ TỔNG HỢP TÀI NGUYÊN NƯỚC NĂM 2020

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NGÀNH QUẢN LÝ TỔNG HỢP TÀI NGUYÊN NƯỚC NĂM 2020
Ngày đăng: 07/04/2021 00:00:00:AM | 9
 Mục lục bài viết

  Tên ngành: Quản lý tổng hợp tài nguyên nước (Water Resources Management)

  Mã ngành: 7850195

  Trình độ đào tạo: Đại học hệ chính quy      

  1. Mục tiêu đào tạo (POs)

  1.1. Mục tiêu chung:

  Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành tài nguyên & môi trường và xã hội nói chung và chuyên sâu trong lĩnh vực Quản lý tổng hợp tài nguyên nước, có phẩm chất chính trị, lập trường tư tưởng, hiểu biết pháp luật và lý tưởng sống tốt đẹp, trên cơ sở được trang bị nền tảng kiến thức về đại cương, vững chắc về cơ sở ngành, chuyên sâu trong tổ chức nghiên cứu, quản lý và giải quyết các vấn đề chuyên môn, ứng dụng công nghệ thông tin trong chuyên ngành, có khả năng thích nghi với môi trường làm việc, đáp ứng yêu cầu của xã hội trong quá trình hội nhập quốc tế và có khả năng tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn.

  1.2. Mục tiêu cụ thể:

  Chương trình đào tạo ngành Quản lý tổng hợp tài nguyên nước trình độ đại học nhằm trang bị cho sinh viên.

  PO 1: Hệ thống kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và pháp luật đại cương phù hợp với ngành Quản lý tổng hợp tài nguyên nước.

  PO 2: Hệ thống các kiến thức cơ bản về toán, vật lý, hóa phù hợp với chuyên ngành Quản lý tổng hợp tài nguyên nước.

  PO 3: Kiến thức cơ sở ngành như: khí tượng và thủy hải văn; cơ học cơ sở; thủy động lực học; địa lý tự nhiên; địa chất; viễn thám GIS; kỹ thuật tài nguyên nước.

  PO 4: Kiến thức chuyên ngành về: thủy văn công trình, dự báo tài nguyên nước, công trình và hệ thống công trình thủy, công trình chuyên môn; các phương pháp: đánh giá rủi ro, đánh giá mức độ tổn thương, hổ trợ ra quyết định, các phương pháp tối ưu trong quản lý tài nguyên nước; kiến thức chuyên ngành về quản lý tổng hợp tài nguyên nước như: lập quy hoạch tổng hợp tài nguyên nước bao gồm: khai thác, sử dụng và bảo vệ nguồn nước; xây dựng chiến lược, kế hoạch phòng chống tác hại do nước gây ra; xây dựng chiến lược phòng chống thiên tai thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

  PO 5: Kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh trong giao tiếp, học tập, nghiên cứu và làm việc. Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và các phần mềm chuyên môn phù hợp với chuyên ngành đào tạo đáp ứng được nhu cầu công việc.

  PO 6: Phẩm chất chính trị đạo đức tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm công dân; có sức khỏe tốt, có khả năng tìm việc làm phục vụ sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước; có thể làm việc tại các đơn vị có liên quan đến lĩnh vực quản lý tài nguyên nước.

  2. Khối lượng kiến thức toàn khóa

  a. Kiến thức giáo dục đại cương:

  + Kiến thức giáo dục đại cương bao gồm Giáo dục Quốc phòng, Giáo dục Thể chất: 46 tín chỉ.

  + Kiến thức giáo dục đại cương không bao gồm Giáo dục Quốc phòng, Giáo dục Thể chất: 33 tín chỉ.

  + Bắt buộc: 31 tín chỉ.                                                      

  + Tự chọn: 2/4 tín chỉ (2 tín chỉ tự chọn để học trong tổng số 4 tín chỉ tự chọn).

  b. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 103 tín chỉ.

  - Kiến thức cơ sở ngành, kiến thức ngành và kiến thức chuyên ngành: 91 tín chỉ.

   + Bắt buộc: 81 tín chỉ.                                                         

  + Tự chọn: 10/24 tín chỉ (10 tín chỉ tự chọn để học trong tổng số 24 tín chỉ tự chọn).

  - Kiến thức tốt nghiệp: 12 TC.

  + Thực tập tốt nghiệp: 4 TC.

  + Khóa luận tốt nghiệp: 8 TC.

  Tổng khối lượng: 136 TC (không tính các học phần GDTC, QPAN).

  Tổng khối lượng: 149 TC (tính cả các học phần GDTC, QPAN).

  3. Đối tượng tuyển sinh

  Thí sinh đã tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương), đạt điểm chuẩn tuyển sinh theo quy định của Nhà trường.

  4. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

  4.1. Quy trình đào tạo

  Được thực hiện theo Quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh.

  Thời gian đào tạo: 4,0 năm (8 học kỳ) bố trí các học phần kiến thức giáo dục đại cương, kiến thức giáo dục chuyên nghiệp.

  4.2. Điều kiện tốt nghiệp

  Tích lũy đủ số học phần và khối lượng của chương trình đào tạo ngành học trong thời gian quy định cho khóa học và thỏa mãn các yêu cầu về kết quả học tập và các điều kiện khác theo Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh.

  Có các chứng chỉ theo yêu cầu chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo (chứng chỉ giáo dục quốc phòng – an ninh, chứng chỉ giáo dục thể chất,...);

  Đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ và tin học theo quy định của trường.

  5. Cách thức đánh giá

  Kết quả học tập được đánh giá theo Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ do Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh ban hành bao gồm hai loại thang điểm:

  a) Thang điểm 10 là thang điểm tiện ích tham chiếu, được sử dụng cho các điểm thành phần của một học phần. Các bảng ghi điểm thành phần (điểm kiểm tra giữa kỳ, điểm thi cuối kỳ, điểm bài thí nghiệm,…) sử dụng thang điểm 10.

  b) Thang điểm 4 là thang điểm chính thức, trong đó điểm chữ (A, B+, B, C+, C, D+, D, F) được sử dụng cho điểm tổng kết học phần quy đổi từ thang điểm 10 dựa theo Bảng 1, điểm số (4-0) được sử dụng cho tính điểm trung bình học kỳ và điểm trung bình tích lũy.

  6. Nội dung chương trình đào tạo

  Ký hiệu: - LT: Lý thuyết;

                - TH, BT, TT, ĐA, BTL: Thực hành, Bài tập, Thực tập, Đồ án, Bài tập lớn

  TT

  Mã học phần

  Tên học phần

  Học kỳ

  Số
  TC

  Giờ lên lớp

  Khác (TT, ĐA, BTL)

  Giờ tự học

  Mã học phần học trước

  Ghi chú

   

  LT

  BT

  TH

   

   

  1. Khối kiến thức giáo dục đại cương

  33

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.1. Bắt buộc

  31

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  12 11 1 4 010

  Triết học Mác - Lênin

  1

  3

  45

   

   

   

  90

   

   

   

  2

  12 11 1 4 011

  Kinh tế chính trị Mác - Lênin

  2

  2

  30

   

   

   

  60

  12 11 1 4 010

   

   

  3

  12 11 1 4 012

  Chủ nghĩa xã hội khoa học

  3

  2

  30

   

   

   

  60

  12 11 1 4 010

   

   

  4

  12 11 1 4 003

  Tư tưởng Hồ Chí Minh

  4

  2

  30

   

   

   

  60

  12 11 1 4 012

   

   

  5

  12 11 1 4 014

  Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

  4

  2

  30

   

   

   

  60

  12 11 1 4 003

   

   

  6

  11 11 1 4 008

  Toán cao cấp 1

  1

  2

  30

   

   

   

  60

   

   

   

  7

  11 11 1 4 009

  Toán cao cấp 2

  2

  2

  30

   

   

   

  60

  11 11 1 4 008

   

   

  8

  11 11 1 4 010

  Toán cao cấp 3

  3

  2

  30

   

   

   

  60

  11 11 1 4 009

   

   

  9

  11 11 1 4 011

  Xác suất thống kê

  3

  2

  30

   

   

   

  60

  11 11 1 4 009

   

   

  10

  11 12 1 4 009

  Cơ - Nhiệt

  1

  2

  30

   

   

   

  60

   

   

   

  11

  11 12 1 4 004

  Hóa học đại cương

  1

  2

  30

   

   

   

  60

   

   

   

  12

  12 11 1 4 015

  Pháp luật đại cương

  1

  2

  30

   

   

   

  60

   

   

   

  13

  11 13 1 4 006

  Anh văn 1

  1

  3

  45

   

   

   

  90

   

   

   

  14

  11 13 1 4 002

  Anh văn 2

  2

  3

  45

   

   

   

  90

  11 13 1 4 006

   

   

  15

  30 11 1 4 003

  Giáo dục thể chất

  1

  5

  30

   

  120

   

   

   

   

   

  16

  20 11 1 4 001

  Giáo dục quốc phòng - an ninh

  1

  8

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.2. Tự chọn

  2

   

   

   

   

   

   

   

   

  17

  11 11 1 4 005

  Phương trình toán lý

  4

  2

  30

   

   

   

  60

  11 11 1 4 010

  Tự chọn: 2/4TC

   

  18

  11 11 1 4 006

  Phương pháp tính

  4

  2

  30

   

   

   

  60

  11 11 1 4 010

  Tự chọn: 2/4TC

   

   

  2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

  91

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.1. Kiến thức cơ sở nhóm ngành

  39

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.2.1. Bắt buộc

  39

   

   

   

   

   

   

   

   

  19

  13 11 1 4 401

  Khí tượng đại cương

  2

  2

  30

   

   

   

  60

  11 11 1 4 011

   

   

  20

  13 12 1 4 060

  Thủy văn đại cương

  3

  2

  30

   

   

   

  60

  11 11 1 4 011

   

   

  21

  19 01 1 4 201

  Địa chất đại cương

  2

  2

  30

   

   

   

  60

   

   

   

  22

  21 11 1 4 401

  Cơ sở hải dương học

  2

  2

  30

   

   

   

  60

   

   

   

  23

  13 13 1 4 401

  Cơ sở khoa học BĐKH

  3

  2

  30

   

   

   

  60

   

   

   

  24

  22 11 1 4 100

  Tài nguyên nước đại cương

  3

  2

  30

   

   

   

  60

   

   

   

  25

  22 11 1 4 081

  Tiếng anh chuyên ngành TNMT

  3

  3

  45

   

   

   

  90

  11 13 1 4 002

   

   

  26

  16 03 1 4 151

  Bản đồ và GIS

  4

  3

  30

   

  30

   

   

   

   

   

  27

  19 02 1 4 301

  Kỹ năng nghề

  4

  2

  30

   

   

   

  60

   

   

   

  28

  22 11 1 4 101

  An toàn lao động

  4

  2

  30

   

   

   

  60

   

   

   

  29

  13 11 1 4 402

  Thiên tai và thảm họa

  4

  2

  30

   

   

   

  60

  22 11 1 4 100

   

   

  30

  13 12 1 4 022

  Quản lý tổng hợp lưu vực sông

  5

  2

  30

   

   

   

  60

  22 11 1 4 100

   

   

  31

  21 11 1 4 405

  Quản lý tài nguyên biển đảo

  4

  2

  30

   

   

   

  60

  21 11 1 4 401

   

   

  32

  13 13 1 4 402

  Nguyên lý phát triển bền vững

  4

  2

  30

   

   

   

  60

  22 11 1 4 100

   

   

  33

  13 11 1 4 403

  Quản lý tài nguyên khí hậu

  5

  2

  30

   

   

   

  60

  13 11 1 4 401

   

   

  34

  13 12 1 4 404

  Luật và chính sách tài nguyên môi trường

  3

  2

  30

   

   

   

  60

   

   

   

  35

  22 11 1 4 102

  Quản lý và bảo vệ nguồn nước

  5

  2

  30

   

   

   

  60

  13 12 1 4 022

   

   

  36

  19 01 1 4 016

  Địa chất thủy văn đại cương

  4

  2

  30

   

   

   

  60

  22 11 1 4 100

   

   

  37

  13 13 1 4 403

  Tham quan nhận thức

  5

  1

   

   

  30

   

   

  13 12 1 4 022

   

   

   

  2.2. Kiến thức cơ sở ngành

  17

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.2.1. Bắt buộc

  13

   

   

   

   

   

   

   

   

  38

  22 13 1 4 001

  Cơ học ứng dụng

  2

  2

  30

   

   

   

  60

  11 12 1 4 009

   

   

  39

  16 01 1 4 203

  Trắc địa đại cương

  2

  2

  30

   

   

   

  60

   

   

   

  40

  16 01 1 4 112

  Thực tập Trắc địa đại cương

  2

  1

   

   

   

  15

   

  16 01 1 4 203

   

   

  41

  22 12 1 4 004

  Sức bền vật liệu

  3

  2

  30

   

   

   

  60

  22 13 1 4 001

   

   

  42

  22 13 1 4 003

  Cơ học chất lỏng

  3

  2

  30

   

   

   

  60

   

   

   

  43

  22 12 1 4 005

  Cơ học kết cấu

  5

  2

  30

   

   

   

  60

  22 12 1 4 004

   

   

  44

  22 13 1 4 006

  Thủy lực công trình

  5

  2

  30

   

   

   

  60

  22 13 1 4 003

   

   

   

  2.2.1. Tự chọn

  4

   

   

   

   

   

   

   

   

  45

  22 12 1 4 007

  Kết cấu bê tông cốt thép

  5

  2

  30

   

   

   

  60

  22 12 1 4 005

  Tự chọn: 4/8TC

   

  46

  22 11 1 4 103

  Hình họa - Vẽ kỹ thuật

  5

  2

  30

   

   

   

  60

   

  Tự chọn: 4/8TC

   

  47

  22 13 1 4 021

  Kỹ thuật nước ngầm

  5

  2

  30

   

   

   

  60

  19 01 1 4 016

  Tự chọn: 4/8TC

   

  48

  22 12 1 4 012

  Vật liệu xây dựng

  5

  2

  30

   

   

   

  60

  11 12 1 4 004

  Tự chọn: 4/8TC

   

   

  2.3. Kiến thức chuyên ngành

  35

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.3.1. Bắt buộc

  29

   

   

   

   

   

   

   

   

  49

  22 12 1 4 022

  Kỹ thuật tài nguyên nước

  5

  2

  30

   

   

   

  60

  13 11 1 4 401, 13 12 1 4 060

   

   

  50

  22 12 1 4 023

  Đồ án Kỹ thuật tài nguyên nước

  5

  1

   

   

   

  15

  0

  22 12 1 4 022

   

   

  51

  22 13 1 4 022

  Dự báo tài nguyên nước

  6

  2

  30

   

   

   

  60

  22 12 1 4 022

   

   

  52

  22 13 1 4 023

  Đồ án Dự báo tài nguyên nước

  6

  1

   

   

   

  15

   

  22 13 1 4 022

   

   

  53

  22 12 1 4 008

  Cơ sở thiết kế công trình thủy

  6

  2

  30

   

   

   

  60

  22 13 1 4 006

   

   

  54

  13 12 1 4 050

  Thủy văn công trình

  5

  2

  30

   

   

   

  60

  13 12 1 4 060

   

   

  55

  22 11 1 4 061

  Quy hoạch tài nguyên nước

  6

  2

  30

   

   

   

  60

  22 12 1 4 022

   

   

  56

  22 11 1 4 016

  Đồ án Quy hoạch tài nguyên nước

  6

  1

   

   

   

  15

   

  22 11 1 4 061

   

   

  57

  22 13 1 4 015

  Điều tra và đánh giá tài nguyên nước

  6

  2

  30

   

   

   

  60

  22 12 1 4 022

   

   

  58

  22 13 1 4 016

  Đồ án Điều tra và đánh giá tài nguyên nước

  6

  1

   

   

   

  15

   

  22 13 1 4 015

   

   

  59

  22 11 1 4 033

  Mô hình toán trong TNN

  6

  2

  30

   

   

   

  60

  22 12 1 4 022

   

   

  60

  22 11 1 4 106

  Đồ án Ứng dụng mô hình toán trong TNN

  6

  1

   

   

   

  15

   

  22 11 1 4 033

   

   

  61

  22 12 1 4 084

  Quản lý đầu tư xây dựng công trình

  6

  2

  30

   

   

   

  60

  22 12 1 4 008

   

   

  62

  22 11 1 4 104

  Đô thị bền vững

  6

  2

  30

   

   

   

  60

  13 13 1 4 402

   

   

  63

  22 13 1 4 013

  Chỉnh trị sông và bờ biển

  7

  2

  30

   

   

   

  60

  22 13 1 4 006

   

   

  64

  22 13 1 4 014

  Đồ án Chỉnh trị sông và bờ biển

  7

  1

   

   

   

  15

   

  22 13 1 4 013

   

   

  65

  22 11 1 4 035

  Các phương pháp hỗ trợ ra quyết định

  7

  2

  30

   

   

   

  60

  22 11 1 4 061

   

   

  66

  22 11 1 4 036

  Đồ án Hỗ trợ ra quyết định

  7

  1

   

   

   

  15

   

  22 11 1 4 035

   

   

   

  2.3.2. Tự chọn

  6

   

   

   

   

   

   

   

   

  67

  22 11 1 4 050

  Kỹ thuật và Quản lý tưới hiện đại

  6

  2

  30

   

   

   

  60

  22 12 1 4 022

  Tự chọn: 6/16TC

   

  68

  22 11 1 4 037

  Tài nguyên nước và tiếp cận bền vững

  6

  2

  30

   

   

   

  60

  22 12 1 4 022

  Tự chọn: 6/16TC

   

  69

  22 11 1 4 034

  Kinh tế tài nguyên nước

  7

  2

  30

   

   

   

  60

  22 12 1 4 022

  Tự chọn: 6/16TC

   

  70

  22 13 1 4 024

  Thủy năng và điều tiết dòng chảy

  7

  2

  30

   

   

   

  60

  22 12 1 4 022

  Tự chọn: 6/16TC

   

  71

  22 11 1 4 105

  Kỹ thuật trong phát triển bền vững

  6

  2

  30

   

   

   

  60

  13 13 1 4 402

  Tự chọn: 6/16TC

   

  72

  22 11 1 4 038

  Công nghệ quản lý công trình hiện đại

  8

  2

  30

   

   

   

  60

  22 14 1 4 036

  Tự chọn: 6/16TC

   

  73

  22 11 1 4 015

  Đánh giá tác động môi trường TNN

  8

  2

  30

   

   

   

  60

  22 12 1 4 022

  Tự chọn: 6/16TC

   

  74

  22 11 1 4 028

  Quản lý chất lượng nguồn nước

  7

  2

  30

   

   

   

  60

  22 12 1 4 022

  Tự chọn: 6/16TC

   

   

  2.4. Thực tập và khóa luận tốt nghiệp

  12

   

   

   

   

   

   

   

   

  75

  22 11 1 4 043

  Thực tập tốt nghiệp

  7

  4

   

   

  60

   

   

   

   

   

  76

  22 11 1 4 044

  Khóa luận tốt nghiệp

  9

  8

   

   

   

  120