Phòng Tổ chức Cán bộ

Phòng Tổ chức Cán bộ

Phòng Tổ chức Cán bộ

Phòng Tổ chức Cán bộ

Phòng Tổ chức Cán bộ

Chào mừng đến với
Phòng Tổ chức Cán bộ

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ PHÒNG TỔ CHỨC VÀ CÁN BỘ

      1. Vị trí, chức năng

     Phòng Tổ chức cán bộ là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh, có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng quản lý và chỉ đạo thực hiện công tác: tổ chức bộ máy; công chức, viên chức và người lao động; chế độ chính sách và lao động; tiền lương; thi đua, khen thưởng; cải cách hành chính và bảo vệ chính trị nội bộ thuộc phạm vi quản lý của Hiệu trưởng.

      2. Nhiệm vụ, quyền hạn

 - Xây dựng, trình Hiệu trưởng kế hoạch phát triển dài hạn, kế hoạch 5 năm và kế hoạch hàng năm của Phòng.

 - Trình Hiệu trưởng các văn bản chỉ đạo, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, nhiệm vụ về tổ chức cán bộ của Trường; hướng dẫn và tổ chức thực hiện sau khi được ban hành.

 - Về tổ chức bộ máy

 - Quản lý viên chức và người lao động:

 - Thực hiện các chế độ, chính sách, lao động và tiền lương theo quy định.

 - Tham mưu thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, thực hiện dân chủ ở cơ sở, quy định thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

 - Hướng dẫn việc lập các hồ sơ trình Hiệu trưởng việc đề nghị phong tặng các danh hiệu tôn vinh các nhà giáo, chức danh khoa học và các danh hiệu khác đối với công chức, viên chức và người lao động.

 - Phối hợp với các đơn vị liên quan tham gia giải quyết các vụ khiếu nại tố cáo thuộc phạm vi của Trường, đặc biệt là khiếu nại, tố cáo về công tác Tổ chức cán bộ. Trình Hiệu trưởng phương án giải quyết các trường hợp vi phạm về công tác tổ chức cán bộ.

 - Thường trực hội đồng tuyển dụng, hội đồng kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức và lao động hợp đồng thông qua thi tuyển hoặc xét tuyển, hội đồng chuyển ngạch đối với lao động hợp đồng.

 - Tổng hợp, thống kê, báo cáo thường kỳ hoặc đột xuất về công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng và các công tác khác khi được Hiệu trưởng giao.

 - Phối hợp với Ban chỉ huy quân sự trường, Bộ môn Giáo dục thể chất - Giáo dục quốc phòng thực hiện công tác quân sự địa phương (dự bị động viên, dân quân tự vệ) của Trường theo quy định của pháp luật.

 - Quản lý cán bộ, viên chức và cơ sở vật chất thuộc Phòng.

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

     3. Cơ cấu tổ chức

 - Phòng Tổ chức cán bộ có Trưởng phòng, không quá 02 Phó trưởng phòng, các viên chức và người lao động.

 - Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về các nhiệm vụ được phân công và toàn bộ hoạt động của Phòng;

 - Phó Trưởng phòng giúp việc Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về các lĩnh vực công tác được phân công; thay mặt Trưởng phòng quản lý, điều hành công việc của phòng khi Trưởng phòng vắng mặt.

 - Viên chức và người lao động trong Phòng thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Câu hỏ 1
Câu hỏ 2
Bài viết liên quan
Thông báo v/v công khai danh sách bình chọn “Nhà giáo tiêu biểu của năm 2023”
Căn cứ vào Khoản 7, Điều 11, Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT ngày 31/7/2020 của bộ GD&DT, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh thông báo đến viên chức và người lao động toàn trường danh sách bình chọn “Nhà giáo tiêu biểu của năm 2023"
Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Tp. HCM
Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Tp. HCM
028.38443006
info@hcmunre.edu.vn