NCKH & QHĐN

1. Chức năng: Tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng xây dựng chiến lược, kế hoạch, đề xuất và thực hiện các đề án, dự án và nhiệm vụ trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và quan hệ đối ngoại. Đồng thời, tổ chức, hướng dẫn, theo dõi, giám sát và kiểm tra các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và Quan hệ đối ngoại trong trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh và các tổ chức, cá nhân liên quan.

2. Nhiệm vụ

a) Đề xuất, xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển khoa học, công và Quan hệ đối ngoại của Nhà trường cho từng giai đoạn và hàng năm.

b) Quản lý, tổ chức, triển khai, giám sát và kiểm tra các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ các cấp trong nước và hợp tác với các cơ sở đào tạo, doanh nghiệp ở nước ngoài, các hoạt động hợp tác quốc tế của các Khoa và đơn vị trực thuộc.

c) Xây dựng kế hoạch phân bổ kinh phí khoa học và công nghệ đối với các đề tài cấp trường, sinh viên.

d) Phối hợp xây dựng, triển khai, quản lý, phát triển các dự án tăng cường năng lực nghiên cứu, đề án xây dựng phòng thí nghiệm trọng điểm theo nguồn vốn khoa học và công nghệ, các chương trình, dự án hợp tác với nước ngoài về đào tạo, nâng cao năng lực giáo dục đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, trao đổi cán bộ và sinh viên tại các khoa, đơn vị thuộc; phát triển các nhóm nghiên cứu tiềm năng, nhóm nghiên cứu mạnh của Nhà trường; xây dựng cơ sở dữ liệu khoa học và triển khai mạng lưới sở hữu trí tuệ trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh, tham gia mạng lưới cơ sở dữ liệu khoa học quốc tế, phục vụ xếp hạng đại học.

đ) Tham mưu thực hiện các chủ trương, chính sách về nghiên cứu khoa học, công nghệ, quan hệ đối ngoại trong trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh; tổ chức triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học và giao lưu quốc tế cho sinh viên trong trường; phổ biến kiến thức về sở hữu trí tuệ cho cán bộ, giảng viên và sinh viên; tổ chức đăng ký bản quyền, quản lý và khai thác các thông tin về sở hữu trí tuệ trong nghiên cứu khoa học và công nghệ tại Đại học Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh.

e) Triển khai hợp tác khoa học và công nghệ với các địa phương, doanh nghiệp trong nước và các cơ sở, tổ chức nước ngoài; tổ chức triển lãm và chuyển giao sản phẩm nghiên cứu, phát triển thị trường khoa học và công nghệ; tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học trong nước và quốc tế.

g) Tham mưu thực hiện các nhiệm vụ về đề nghị công nhận và bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư cho công chức, viên chức theo kế hoạch của Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước; xét phong tặng chức danh giáo sư danh dự cho các giáo sư nước ngoài có nhiều đóng góp trong đào tạo, nghiên cứu khoa học của đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh.

h) Tham mưu các văn bản ký kết giữa Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh và các đối tác trong nước và nước ngoài; giải quyết thủ tục đoàn ra, đoàn vào đối với các đơn vị thuộc; thực hiện thủ tục cho công chức của đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh, viên chức, người lao động các đơn vị thuộc đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh đi đào tạo, bồi dưỡng, trao đổi hợp tác... ở nước ngoài; hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ viên chức, người lao động làm công tác hợp tác quốc tế trong đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh.

i) Tham mưu xây dựng và thực hiện các chương trình trao đổi giảng viên và sinh viên của đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh với các cơ sở giáo dục đại học trên thế giới, hướng đến mục tiêu liên thông, dịch chuyển quốc tế, bảo đảm chất lượng giáo dục và nghiên cứu khoa học; thực hiện công tác biên phiên dịch phục vụ công tác đối ngoại.

3. Cơ cấu tổ chức

a) Lãnh đạo Phòng: Trưởng phòng và không quá 02 Phó Trưởng phòng.

b) Tổ công tác:

- Tổ Quản lý khoa học - công nghệ;

- Tổ hợp tác quốc tế

- Tổ hợp tác trong nước.

1. Phó Trưởng phòng phụ trách phòng

TS. Trần Thanh Tâm

- Điện thoại: 0283.9916416

- Email: tttam@hcmunre.edu.vn

- Phòng làm việc: A.108

- Địa chỉ: 236 B Lê Văn Sỹ, P1, Tân Bình, Tp.HCM

2. Chuyên viên mảng quan hệ đối ngoại

ThS Hứa Nguyễn Phúc

- Điện thoại: 0283.9916416

- Email: hnphuc@hcmunre.edu.vn

- Phòng làm việc: A.108

- Địa chỉ: 236 B Lê Văn Sỹ, P1, Tân Bình, Tp.HCM

3. Chuyên viên mảng khoa học công nghệ

ThS. Đỗ Thị Phương

- Điện thoại: 0283.9916416

- Email: dtphuong@hcmunre.edu.vn

- Phòng làm việc: A.108

- Địa chỉ: 236 B Lê Văn Sỹ, P1, Tân Bình, Tp.HCM

4. Chuyên Viên mảng khoa học công nghệ

ThS. Nguyễn Hoàng Phượng Ly

- Điện thoại: 0283.9916416

- Email: nhphuongly@hcmunre.edu.vn

- Phòng làm việc: A.108

- Địa chỉ: 236 B Lê Văn Sỹ, P1, Tân Bình, Tp.HCM

5. Chuyên viên mảng khoa học công nghệ

ThS. Đinh Thu Thủy

- Điện thoại: 0283.9916416

- Email: thuydt@hcmunre.edu.vn

- Phòng làm việc: A.108

- Địa chỉ: 236 B Lê Văn Sỹ, P1, Tân Bình, Tp.HCM

 

Đề tài KHCN
Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Tp. HCM
Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Tp. HCM
236B Lê Văn Sỹ, P. 1, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
028.38443006
info@hcmunre.edu.vn
Đối tác
Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Tp. HCM
Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Tp. HCM
236B Lê Văn Sỹ, P. 1, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
028.38443006
info@hcmunre.edu.vn