ThS. CAO DUY TRƯỜNG

ThS. CAO DUY TRƯỜNG
Ngày đăng: 26/06/2023 14:24:00:PM | 13
 Mục lục bài viết

  Chức vụ: Phó Trưởng khoa

  Email: caoduytruong@hcmunre.edu.vn

  Chuyên ngành: Khoa học Máy tính

  Nơi đào tạo: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM

  Học phần giảng dạy: Cơ sở dữ liệu, Hệ quản trị CSDL, Trí tuệ nhân tạo, Lập trình game

  Sách, giáo trình, công trình: Có 33 bài báo khoa học, trong đó có 5 bài báo đăng trong tạp chí quốc tế, 9 bài báo đăng trong tạp chí, 9 bài báo tại hội nghị quốc tế.