Search

Thông báo kết quả thẩm định báo cáo tự đánh giá Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường năm 2017

20/09/2017

         Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường đã nhận được Công văn 146/TTKĐ ngày 11/7/2017 của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục- Đại học Quốc gia TP.HCM về việc thông báo kết quả thẩm định báo cáo tự đánh giá Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. HCM. Theo đó, Báo cáo tự đánh giá của Nhà trường đạt 92,65% (Báo cáo có >=80% nội dung đạt yêu cầu: sẵn sàng để đánh giá chính thức)

         Hiệu trưởng thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên Nhà trường biết để chuẩn bị các công việc cần thiết phục vụ hoạt động đánh giá ngoài.

Đính kèm: (Click vào để xem toàn văn)

  1. Công văn 146/TTKĐ ngày 11/7/2017 của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục- Đại học Quốc gia TP.HCM
  2. Báo cáo tự đánh giá để đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục: 
  3. Danh mục minh chứng báo cáo tự đánh giá
Danh sách bài viết liên quan

    Không có bài viết liên quan