Search

Quyết định về việc ban hành quy định đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên

16/11/2016

    Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 830/QĐ-TĐHTPHCM ngày 27 tháng 9 năm 2016 Về việc ban hành quy định đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên.

Click vào đây để xem toàn văn nội dung của Quyết định

Danh sách bài viết liên quan

    Không có bài viết liên quan

Trang Sinh Viên

Tin tức - Sự kiện